• Logo Nadace Terezy Maxove
    • Podpora vzdělávání ukrajinských žáků

    • Nadační příspěvek ve výši 19 461 Kč bude použit na doplňující kurzy českého jazyka pro ukrajinské žáky.

      

     Jedná se o kurz 10 ucelených on-line lekcí češtiny, kde si žáci rozšíří aktivní a pasivní slovní zásobu a dostanou vysvětlení české gramatiky v ukrajinštině. Následně mohou znalosti procvičit ve cvičebnici na míru. Projekt KurzyUkrajina.cz je plně podporován Nadací Terezy Maxové dětem, takže děti kurz dostanou zcela zdarma (k nahlédnutí: www.kurzyukrajina.cz).

      

    • Doučování žáků škol

    • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

     Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

    • Posílení inkluze - zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga

    • Podporujeme práci asistentů pedagoga! Učíme se používat vědecky podložené přístupy, aby naše podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedla k co nejlepším výsledkům těchto žáků. S tím nám pomáhají odborníci z Jahodovky – Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze v rámci mezinárodního projektu „Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky doložených přístupů ve vzdělávací praxi“ z programu ERASMUS+.

     Výsledky naší společné práce budou součástí metodické příručky pro asistenty pedagoga o využívání vědecky podložených přístupů. Naše škola bude uvedena jako jeden z příkladů dobré praxe. https://vossp.cz/o-%C5%A1kole/projekty/

    • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

    • MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

     PRIMÁRNÍ PREVENCE 

     v naší škole je podpořena z grantu

     Magistrátu hlavního města Prahy.

      

      

    • Pomáháme školám k úspěchu

    • Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. 

     Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. www.kellnerfoundation.cz

    • Personální podpora, inovativní vzdělávání a vzdělávání pracovníků v ZŠ a ŠD Solidarita  

    • 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 

     Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. Celková výše podpory: 3 698 642,- Kč. Tento projekt je realizován díky finanční podpoře Operačního programu Jan Amos Komenský a státního rozpočtu ČR.


    • Zábava s přírodou

    • Od 1.6.2019 do 31.5. 2020 je naše instituce realizátorem projektu "Zábava s přírodou" s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001141, který je spolufinancován Evropskou unií.

     Projekt řeší vybudování jednoduchého altánu pro badatelskou výuku a pozorování při výuce přírodních věd a modernizaci školy i jejího vybavení. Celková výše podpory činí 2 499 999,56 Kč..