• Posílení inkluze - zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga

    • Podporujeme práci asistentů pedagoga! Učíme se používat vědecky podložené přístupy, aby naše podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedla k co nejlepším výsledkům těchto žáků. S tím nám pomáhají odborníci z Jahodovky – Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze v rámci mezinárodního projektu „Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky doložených přístupů ve vzdělávací praxi“ z programu ERASMUS+.

     Výsledky naší společné práce budou součástí metodické příručky pro asistenty pedagoga o využívání vědecky podložených přístupů. Naše škola bude uvedena jako jeden z příkladů dobré praxe. https://vossp.cz/o-%C5%A1kole/projekty/

    • Automatická závlaha pro vyvýšené záhony pro výuku

    • Na školní zahradě během roku 2021 vzniklo 12 nových automaticky zavlažovaných vyvýšených záhonů určených pro výuku pracovních činností dětí navštěvujících naši školu. Během dvou brigád v květnu a v říjnu jsme společně s dobrovolníky z řad rodičů, učitelů a přátel školy dokázali záhony kompletně vyrobit a sestavit, žáci 2.stupně během podzimní výuky záhony naplnili větvemi, listím,drny a silnou vrstvou kompostu a Městská část Praha 10 v rámci grantu ze Zásobníku projektů zafinancovala zavedení ekologicky šetrné automatické kapkové závlahy ke každému záhonu. Záhony jsou připraveny na začátek další zahradnické sezóny od jara 2022. Všem zúčastněným děkujeme za velkou pomoc při realizaci projektu a Městské části Praha 10 za finanční spoluúčast! Těšíme se na první zahradnické pokusy našich malých i větších žáků.

    • Šablony III v ZŠ Brigádníků  

    • Školní speciální pedagog
     1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 

     Celková výše podpory Kč 831.696,-. Tento projekt je realizován díky finanční podpoře Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

    • Pomáháme školám k úspěchu

    • Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. 

     Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. www.kellnerfoundation.cz

    • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

    • MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

     PRIMÁRNÍ PREVENCE 

     v naší škole je podpořena z grantu

     Magistrátu hlavního města Prahy.

      

      

    • Digitální vzdělávání na škole

    • Cílem našeho projektu je proškolit pedagogy, žáky a rodiče o vybraných tématech tématech z oblasti Zdraví v kyberprostoru. Projekt je realizován ve školním roce 2020/21 ve spolupráci s odborníky z organizace Slowtechinstitute, z.s. a byl podpořen grantovým programem O2 Chytrá škola.

     Díky projektu bude pedagogický sbor proškolen v tématech online bezpečnosti (digitální závislost, rizika sociálních sítí, sexting a podobně). Dále budou žáci 6. a 7. tříd seznámeni skrze projektové dny o problematice zdraví v kyberprostoru (zdravé návyky používání technologii) a rizicích online světa. V rámci projektu se uskuteční také přednášky pro rodiče našich dětí o bezpečném používání technologií a rizicích online světa.

    • Chcete školu jako ve Finsku?

    • My taky! Proto zvyšujeme inkluzivní prostředí ve škole a jezdíme na stáže do Finska.

      Od 1. 1. 2019 - 31. 8. 2020 je naše instituce realizátorem projektu Zvyšování proinkluzivního prostředí v ZŠ Brigádníků s registračním číslem CZ.02.4.68/0.0/0.0/17_045/0001191.    

     Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů (Doučování dětí s OMJ na ZŠ a SŠ) ve školách, projektovou výuku (multikulturní výchova s průřezovými tématy) a osobnostní rozvoj pedagogickou formou zahraničních stáží, naši pedagogové vyjedou na stáž do Finska.

      

     Odborně zaměřená tematická setkávání

     18.1.2020 se uskutečnilo setkání "Komunitní zahrada a udržitelný rozvoj", kde byly představeny principy komunitní zahrady, návrh a následná debata s rodiči. Součástí akce byla dobrovolná brigáda ze strany rodičů a pracovníků školy.

     23.6.2020 se uskutečnilo setkání "Otevřená škola - akce pro rodiče budoucích prvňáčků", na které mimojiné probíhalo sdílení dobrých praxí z komunitních škol v USA, debata o přínosu většího propojení mezi školou a rodiči a z toho plynoucí oboustranné spolupráce.

      

      

      

      

      

    • Brigádníci se vzdělávají 

    • Od 1.1.2019 – 31.12.2020 je naše instituce realizátorem projektu „“Brigádníci“ se vzdělávají 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011755, který je spolufinancován Evropskou unií.

     Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT. Celková výše podpory činí 1.460.874,- Kč.

      

    • Semináře Hejného metody v matematice

    • Na podzim školního roku 2019/2020 se na naší škole uskutečnila série 6 intenzivních seminářů věnovaných Hejného metodě (dále HM) v matematice. Ty se uskutečnily díky grantu, který byl vytvořen Městskou částí pro Prahu 10. 

     Cílů seminářů bylo více: poradit rodičům, jak pomáhat jejich dětem s matematikou v duchu HM;  seznámit rodiče s různými prostředími HM, nebo osvětlit principy a myšlenky metody. 

    • Zahrada, která děti učí i baví

    • Školní zahrada poskytuje ideální prostředí, ve kterém mohou děti rozvíjet svoji přírodovědnou gramotnost, pracovní návyky, úroveň spolupráce, ohleduplnost k životnímu prostředí a sobě navzájem. Naše škola disponuje jedinečnými prostory, které žel zarůstají plevelem, ztrácí botanicky významné druhy rostlin a přichází tak o svoji atraktivitu.

     Díky dotaci z Městské části Praha 10 v roce 2019 bylo možné postupně pracovat na revitalizaci zahrady. V prvním kroku byla vytvořena skalka s několika zajímavými druhy rostlin, dále pak byly vyrobeny informační cedule a v poslední fázi, která je naplánoavná na jaro 2020 budou vyrobeny komunitní truhlíky na pěstování zeleniny či bylinek.

      

    • Zábava s přírodou

    • Od 1.6.2019 do 31.5. 2020 je naše instituce realizátorem projektu "Zábava s přírodou" s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001141, který je spolufinancován Evropskou unií.

     Projekt řeší vybudování jednoduchého altánu pro badatelskou výuku a pozorování při výuce přírodních věd a modernizaci školy i jejího vybavení. Celková výše podpory činí 2 499 999,56 Kč..