• Charakteristika školy

  • Vize školy: každý žák se učí naplno a s radostí. Kultura školy je příznivá pro učení každého, dětí i dospělých. Stavíme na třech pilířích: učení, dobré vztahy a spolupráce. Tyto principy se prolínají všemi složkami řízení školy: organizací a vnitřními procesy, výchovou a vzděláváním, personálním a ekonomickým řízením. Škola je učící se organizace, ve které se všichni učí. Je centrem celoživotního učení a místem přirozeného setkávání všech generací. Věříme, že škola není jen přípravou na život, ale hlavně život sám, tady a teď. Každý je jedinečný a dohromady tvoříme nádhernou mozaiku lidských schopností a zkušeností, jimiž se navzájem obohacujeme.

   Škola musí korespondovat s reálným světem za zdí školy. Škola musí dětem dávat smysl. Škola musí dát každému dítěti šanci projevit svůj talent a zažít úspěch. V tom jí napomáhá týmová práce, partnerský přístup pedagogů, vzájemná důvěra a spolupráce s místní komunitou i její otevřenost světu a inovativnímu myšlení. Otevřít školu znamená především otevřít sám sebe.

   Základní škola Solidarita si klade za cíl poskytovat kvalitní vzdělání dětem ze své spádové oblasti; všem žákům bez rozdílů v sociálním či rodinném zázemí, v etnickém nebo národnostním původu, ve zdravotním stavu či v míře jejich nadání. Škola chce vytvářet podnětné a laskavé prostředím pro žáky i pedagogy.

   Jaké jsou naše výukové cíle a vzdělávací strategie?

   Cílem školy je uplatňovat a rozvíjet konstruktivistický přístup jak ve výuce, tak ve výchově žáků. ZŠ Solidarita je pilotní školou výuky matematiky Hejného na I. a II. stupni. Škola integruje přírodovědné předměty a aplikuje v nich badatelsky orientovanou výuku. Škola má také svůj umělecký manifest a rozvíjí kreativitu a společenskou odpovědnost.

   Srozumitelný vzdělávací cíl

   Pracujeme na tom, aby náš vzdělávací cíl byl snadno srozumitelný. Školní vzdělávací program považujeme za živý dokument, s nímž pracuje každý pedagog na škole. Cílem je, aby byl stále aktuální s ohledem na vývoj doby, dostupný všem a srozumitelně vyjádřený. Vzdělávací cíl musí být srozumitelný také v každé konkrétní hodině, kde se ŠVP přímo realizuje. Dbáme na přiměřeně náročné úkoly a jasná kritéria splnění.

   Diferenciace učení

   Respektujeme tempo i aktuální dosaženou úroveň. Každý žák nebo skupiny žáků mají různě nastaveny své vzdělávací cíle. Osobně jim pomáháme k jejich dosažení.

   Spolupráce a vrstevnické učení

   Při vrstevnickém učení přebírá žák nebo skupina dočasně roli pedagoga a pomáhá svým spolužákům osvojovat si znalosti či dovednosti. Výhodou této formy učení je, že děti spolu mluví „stejným jazykem“, učivo si tak předávají účinně a srozumitelně. Z výzkumů vyplývá, že žáci pochopí rychleji učivo, pokud ho mají předat druhým. Spolupráce napomáhá efektivnímu osvojování klíčových kompetencí, potřebných pro dnešní život.

   Aktivizační strategie ve výuce a  mezipředmětové  vazby

   Jsme přesvědčeni, že v hodině mají být nejvíce aktivní samotní žáci. To ukazují mnohé výzkumy, které jen potvrzují myšlenky pedagogických velikánů jako byl J. A. Komenský nebo John Dewey. Zaměřujeme se proto na ty výukové strategie, které žáky dostatečně aktivizují. Jde zejména o Hejného metodu výuky matematiky, badatelskou výuku, metody rozvoje čtenářské gramotnosti a metody kritického myšlení. Díky těmto metodám můžeme učivo lépe propojovat s dalšími tématy a reálným životem. Na vazby mezi jednotlivými předměty pravidelně dbáme přímo ve výuce, ale posilujeme je také různými třídními / školními projekty.  Chceme být často s dětmi venku, protože z výzkumů víme, že je to důležité. Pobyt venku zlepšuje studijní výsledky, rozvíjí motoriku a prospívá zdraví.

   Častá motivující zpětná vazba a hodnocení pokroku

   Chybu nevnímáme jako překážku k dosažení individuálního vzdělávacího cíle, ale jako cestu k sebepoznání a rozvoji. Žákům poskytujeme častou zpětnou vazbu, která je konkrétní a motivující. Hodnotíme zejména pokrok. Uvědomujeme si, že pro efektivní zpětnou vazbu potřebujeme znát názor samotných žáků, podporujeme proto i jejich sebehodnocení.

   Dobrý vztah učitele a žáka

   Nic z výše uvedeného by se nám nedařilo dobře naplňovat v atmosféře, kde by panovala nedůvěra nebo dokonce strach. Pracujeme proto na příjemném klimatu školy, třídy a pracovních skupin. Snažíme se budovat atmosféru důvěry na všech úrovních – mezi vedením školy a pedagogy, mezi pedagogy navzájem, mezi pedagogy a žáky i mezi žáky navzájem.

  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Brigádníků 510/14
    100 00 Praha 10 - Strašnice
    Czech Republic
   • podatelna@zssolidarita.cz
   • wnwx8hj
   • 47611898
   • 047611898
   • Gabriela Marek, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    marek@zssolidarita.cz
   • Jiří Schellong, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • Mgr. Monika Bendová
    monika.bendova@praha10.cz
    V souvislosti se změnou pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době probíhá aktualizace informací pro subjekty údajů.
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
   • Martina Habrová
    + 420 778 415 679
    whistleblowing@zssolidarita.cz
 • Sledujte nás