• Školní poradenské pracoviště

   • Poskytujeme:

    • péči žákům, kteří mají nejrůznější obtíže ve výuce a v chování a potřebují podporu

    • péči žákům, kteří mají v nějaké oblasti mimořádné nadání

    • poradenské a konzultační služby z oblasti speciální pedagogiky, výchovného poradenství, kariérního poradenství jak žákům, tak rodičům (zákonným zástupcům)

    • prevenci nežádoucího a rizikového chování 

    • zajištění spolupráce a pravidelné konzultace s pedagogicko-psychologickou poradnou

     

    Pracovníci ŠPP

    výchovný poradce a vedoucí ŠPP

    Mgr. Radka Petříková
    e-mail: petrikova@zssolidarita.cz
    telefon: 274 820 726

    Výchovný poradce vede celý tým školního poradenského pracoviště. Diagnostikuje třídní  kolektivy i jedince, sleduje psychický vývoj žáků až po odchod na střední školu. Zákonným zástupcům poskytuje podporu při jednání se zástupci školy, poskytuje poradenské služby dětem, rodičům, učitelům, asistentům pedagoga, podílí se na metodické podpoře a na dalším vzdělávání pedagogů ZŠ. Úzce spolupracuje s vedením školy a v indikovaných případech s dalšími odborníky mimo školu (PPP, SPC, OSPOD, SVP atd.). Společně se speciálním pedagogem poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům a žákům se SVP, cizincům a nadaným. Ve spolupráci s preventistou školy zachycuje a konzultuje výchovné problémy žáků popřípadě tříd.


    speciální pedagog

    Mgr. Věra Petržilková
    e-mail: petrzilkova@zssolidarita.cz
    telefon: 274 820 726

    Mgr. Martina Uhrová
    e-mail: uhrova@zssolidarita.cz
    telefon: 274 820 726

    Školní speciální pedagog zodpovídá za reedukaci specifických poruch učení v rámci školy u žáků se SVP, vede nápravná cvičení specifických poruch učení. Vychází přitom z individuálních vzdělávacích programů, sestavených na základě posudků PPP nebo SPC. Školní speciální pedagog má na starosti především reedukační nápravy, podporuje žáky nadané a cizince, dále se podílí na přípravě podkladů pro speciálně-pedagogická vyšetření žáků, konzultuje s rodiči žáků SVP, průběh a účinnost nápravných programů, poskytuje metodickou podporu pedagogům vzdělávajícím žáky se SVP, nadané a cizince. Pravidelně konzultuje s třídními učiteli a výchovným poradcem průběh a účinnost individuálních podpůrných opatření.  

    Kariérní poradce pomáhá žákům hledat a nacházet svoje silné stránky, na kterých lze stavět profesní zaměření a kariéru.


    metodik prevence

    Mgr. Simona Nováková
    e-mail: novakova@zssolidarita.cz

    Školní metodik prevence zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole (minimální preventivní program, závislostní chování, sexuální výchova, prevence rizikového chování, prevence kyberšikany, prevence poruch příjmu potravy). Každý rok aktualizuje Minimální preventivní program. Metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem školy.

    metodik inkluze

    Mgr. Karin Marques
    e-mail: marques@zssolidarita.cz
    telefon: 274 820 795

     

     

    Školní psycholog

    Mgr. Lucia Horáková
    e-mail: horakova@zssolidarita.cz
    telefon: 

    Školní psycholog pracuje individuálně se žáky školy a jejich zákonnými zástupci. Podílí se na začlenění žáka do kolektivu třídy, na vhodném klimatu tříd. Úzce spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence.

     

    Určená poradna pro naši školu

    Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 10
    www.ppp10.eu

    Mgr. Kateřina Rubešová
    e-mail: rubesova@ppp10.eu
    telefon: 770 190 739

     

    Spolupracující organizace

    SPC Praha 4
    tel: 222 518 280
    e-mail: spcvadyreci@seznam.cz

    SPC Nautis
    e-mail: poradna@nautis.cz
    telefon: +420 778 402 641 (ÚT: 9:00 - 16:00, ST: 9:00 - 14:00, ČT: 13:00 - 17:00)

    PPP Zlíchov
    e-mail: spcspuch@volny.cz
    telefon: 226 519 669, 602 271 166 (pí Hrušková Po-Pá 10:00-12:00)

    SVP Klíčov
    www.klicov.cz
    Ambulantní oddělení Praha 10
    e-mail: ambulancepraha10@klicov.cz
    telefon: 286 887 075, 776 212 928

    OSPOD Praha 10
    Mgr. Anna Chochulová
    e-mail: anna.chochulova@praha10.cz
    telefon: 267 093 219

    META
    Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Ječná 2127/17, 120 00 Praha 2
    mobil: +420 773 304 464
    www.meta-ops.cz
    e-mail: info@meta-ops.cz

    Linka bezpečí
    www.linkabezpeci.cz
    Telefon: 116 111, rodičovská linka: 606 021 021

    Nenech to být:
    www.nntb.cz