• Řád školní družiny ZŠ Solidarita

    • Provoz

     Naše školní družina je určena přednostně žákům 1. až 3.tříd, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnaní a kteří jsou přihlášeni k pravidelné celotýdenní docházce. Provozní doba družiny je ve dnech školního vyučování od 7.00 do 17.30 hodin.

     Pravidla pro příjem a vyzvedávání dětí

     • příjem dětí do ranní družiny končí v 7.30

     • odpoledne lze děti vyzvednout od 13.00 do 14.00 hodin ve třídách vyhrazených jednotlivým skupinám dětí dle pevného rozpisu (různé zvonky u obou vchodů)

     • mezi 14.00 a 15.00 jsou děti venku, buď na zahradě nebo mimo školu, proto nelze vydání dítěte zaručit, nicméně je možné to zkusit

     • od 15.00 probíhá vyzvedávání osobně na zahradě nebo dle aktuálního označení na zvoncích

     Za standardní považujeme vyzvednutí dítěte s dostatečným předstihem tak, aby v 17.25 již opouštělo školní budovu
     Jsme si vědomi, že výjimečně mohou nastat nenadálé okolnosti na straně rodiče, které včasné vyzvednutí dítěte před 17.30 znemožní. Tuto situaci považujeme za  závažný zásah do osobního života našich vychovatelek i vašeho dítěte, proto požadujeme za porušení tohoto pravidla kompenzaci dle individuální dohody. 

     Opakované nedodržení tohoto pravidla nebo jiné závažné porušení řádu školní družiny může být důvodem k vyloučení dítěte z družiny. 

     Děti vydáváme výhradně jejich zákonným zástupcům a rodinným příslušníkům a dalším osobám maximálně 2 osobám,které zákonní zástupci prokazatelně určí.
      
     Prostor u zvonků do družiny je vybaven kamerovým systémem a u osoby, kterou personál družiny již zná, postačí k její identifikaci, když se zřetelně představí. V ostatních případech může personál družiny požadovat doklad totožnosti.

     Odchod dítěte z družiny a kroužků

     • rodič stanoví, na které kroužky dítě dochází, vedoucí kroužků konaných na naší škole si vyzvedávají přihlášené děti osobně ve školní družině a nesou za ně po dobu kroužku zodpovědnost

     • rodič může povolit samostatný odchod dítěte domů po kroužku nebo samostatný odchod v určený čas

     • dítě vždy odchází samostatně také po kroužku, který končí v 17.00 nebo později

     • je na zodpovědnosti rodiče, zda bude na dítě před školou někdo čekat

     Poplatek za ŠD

     Poplatek za ŠD činí 400,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc a platí se převodem na účet školy č. 2801981514/2010 s přiděleným variabilním symbolem, nejlépe za celý školní rok najednou, případně za pololetí a ve výjimečných případech měsíčně. (V případě uzavření družiny na celý měsíc se poplatek neplatí vůbec, v případě uzavření na více než polovinu měsíce se poplatek snižuje na 200 Kč měsíčně, je-li otevřeno alespoň polovinu měsíce, poplatek se nesnižuje.)

     Jídelna

     Zajištění obědů a jejich odhlašování je v kompetenci rodičů. Výběr jídel si určují děti samy.  V jídelně se chovají ukázněně, tak, aby nerušily a neobtěžovaly ostatní strávníky. Použité nádobí si po sobě každý uklidí sám.

     Mobilní telefony a drahé předměty  

     Dítě drahé předměty do ŠD pokud možno nenosí a pokud si je přinese, nese za ně odpovědnost. Mobilní telefon smějí děti používat pouze s vědomím vychovatelky. Děti nemají povoleno během pobytu v ŠD pořizovat ani šířit jakékoliv záznamy.

     Chování v ŠD

     Vedeme děti k tomu, aby se vzájemně respektovaly, zaujímaly pozitivní postoj k sobě i k druhým, byly ohleduplné, tolerantní, dbali na bezpečnost a zdraví své i druhých. Dítěti je po dohodě s vychovatelkou je umožněn volný pohyb po areálu škole -  v závislosti na jeho potřebách a dle míry jeho zodpovědnosti. Děti používají ke hře vybavení k tomu určené, při hře jsou vedeni k tomu, aby uměli odhadnout své vlastní síly a dovednosti. Pro pobyt v družině a zejména venku doporučujeme pohodlné oblečení. 

     Ukončení docházky do ŠD
     Dítě lze odhlásit vždy před koncem daného kalendářního měsíce, přičemž odhlášení je účinné od následujího měsíce. Odhlášení musí mít písemnou formu, postačí email na vedoucí školní družiny  dvorakova@zssolidarita.cz  

     Případné problémy řeší paní vychovatelka s rodiči osobně při vyzvednutí dítěte nebo písemně prostřednictvím ŽK nebo notýsku. 
     Telefon do ŠD: +420 736 769 498 (v době provozu ŠD)