• Řád školní družiny ZŠ Solidarita

    • Provoz

     7:00 - 17:30

     Naše školní družina je určena přednostně žákům 1. až 3. tříd, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnaní a kteří jsou přihlášeni k pravidelné celotýdenní docházce. 

     Pravidla pro příjem a vyzvedávání dětí

     1. příchod 7.00 - 7:30
     2. odchod probíhá po skončení výuky a obědě do 14.00 hodin 
     3. 13.00 - 14.00 probíhají výchovně vzdělávací aktivity ŠD ve třídě, vyzvedávání dětí probíhá přiložením identifikačního čipu k terminálu u hlavního vchodu školy.
     4. Od 14.00 bývají děti v úterý a pátek na školním hřišti mimo budovu školy a proto mezi 14:00-15:00 vyzvedávání dětí neprobíhá. Pokud jsou děti na školním hřišti ve škole, vyzvednout je pomocí čipu lze.

     Za standardní považujeme vyzvednutí dítěte do 17:15, aby v 17:25  již opouštělo školní budovu. Jsme si vědomi, že výjimečně mohou nastat nenadálé okolnosti na straně rodiče, které včasné vyzvednutí dítěte před 17.30 znemožní. Tuto situaci považujeme za  závažný zásah do osobního života našich vychovatelek i vašeho dítěte, proto požadujeme za porušení tohoto pravidla kompenzaci dle individuální dohody. Opakované nedodržení tohoto pravidla nebo jiné závažné porušení řádu školní družiny může být důvodem k vyloučení dítěte z družiny. Děti vydáváme výhradně jejich zákonným zástupcům a rodinným příslušníkům a dalším maximálně 2 osobám, které zákonní zástupci prokazatelně určí.

     Prostor u hlavního vchodu do školy je vybaven terminálem, který po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy.

     Odchod dítěte z družiny a kroužků

     • rodič stanoví, na které kroužky dítě dochází, vedoucí kroužků konaných na naší škole si vyzvedávají přihlášené děti osobně ve školní družině a nesou za ně po dobu kroužku zodpovědnost
     • rodič může povolit samostatný odchod dítěte domů po kroužku nebo samostatný odchod v určený čas
     • dítě vždy odchází samostatně také po kroužku, který končí v 17.00 nebo později
     • je na zodpovědnosti rodiče, zda bude na dítě před školou někdo čekat

     Poplatek za ŠD 

     Poplatek za ŠD činí 500,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc a platí se převodem na účet školy č. 2801981514/2010 s přiděleným variabilním symbolem, (je jednotný pro všechny školní platby) a platí se ve dvou splátkách na 1. a 2. pololetí. Pro osvobození od úhrady je možné požádat ředitelku školy. 

     Jídelna

     Zajištění obědů a jejich odhlašování je v kompetenci rodičů. Výběr jídel si určují děti samy.  V jídelně se chovají ukázněně, tak, aby nerušily a neobtěžovaly ostatní strávníky. Použité nádobí si po sobě každý uklidí sám.

     Mobilní telefony a drahé předměty  

     Dítě drahé předměty do ŠD pokud možno nenosí a pokud si je přinese, nese za ně odpovědnost. Mobilní telefon smějí děti používat pouze s vědomím vychovatelky. Děti nemají povoleno během pobytu v ŠD pořizovat ani šířit jakékoliv záznamy.

     Chování v ŠD

     Vedeme děti k tomu, aby se vzájemně respektovaly, zaujímaly pozitivní postoj k sobě i k druhým, byly ohleduplné, tolerantní, dbaly na bezpečnost a zdraví své i druhých. Dítěti je po dohodě s vychovatelkou  umožněn volný pohyb po areálu školy -  v závislosti na jeho potřebách a dle míry jeho zodpovědnosti. Děti používají ke hře vybavení k tomu určené, při hře jsou vedeni k tomu, aby uměly odhadnout své vlastní síly a dovednosti. Pro pobyt v družině a zejména venku doporučujeme pohodlné oblečení. 

     Ukončení docházky do ŠD

     Dítě lze odhlásit vždy před koncem daného kalendářního měsíce, přičemž odhlášení je účinné od následujícího měsíce. Odhlášení musí mít písemnou formu, postačí email na vedoucí školní družiny marek@zssolidarita.cz.

     Případné problémy řeší paní vychovatelka s rodiči osobně při vyzvednutí dítěte, nebo písemně prostřednictvím Edupage. V náročnějších případech se obracejte na vedoucí školní družiny.  

     Telefon do ŠD: +420 736 769 498 (v době provozu ŠD)