• Řád školního klubu

    • Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Školní klub (ŠK) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ho odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

     Provoz

     Náš školní klub je určen přednostně žákům 4. až 5.tříd,  jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnaní a kteří jsou přihlášeni k pravidelné celotýdenní docházce a dále žákům 6. až 9. tříd z druhého stupně. Provozní doba klubu je ve dnech školního vyučování od 13.00 do 17.00 hodin. Činnosti ŠK je realizována v určených učebnách a venkovních prostorách školy. Mimoškolní činnost pouze v případě předem nahlášených akcí.

     Přihlášení

     Po přihlášení formou elektronického formuláře se zákonný zástupce zavazuje uhradit poplatek za ŠK dle stanovených předpisů a splatností vedených v Edupage. Výše poplatku se stanovuje na základě kalkulace nákladů a neliší se podle způsobu docházky.

     Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, pokud skutečnost zákonný zástupce prokáže řediteli spolu s žádostí o snížení nebo osvobození úplaty za školní klub, jestliže:

     1. žák nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
     2. žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
     3. žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře.

     Poplatek za ŠK

     Měsíční poplatek za ŠK činí 200 Kč za každý započatý kalendářní měsíc a platí se převodem na účet školy č. 2801981514/2010 s přiděleným variabilním symbolem, nejlépe za celý školní rok najednou, případně za pololetí a ve výjimečných případech měsíčně. Pokud nebude úplata za pobyt žáka uhrazena dle nastaveného data splatnosti, má se za to, že zákonný zástupce žáka ze ŠK odhlásil a ten tedy nemůže do školního klubu docházet.

     Docházka a evidence

     Docházka žáků je evidována v Edupage.

     Odchod dítěte z klubu

     ● rodič souhlasí se samostatným odchodem dítěte domů

     Ukončení docházky do ŠK

     Dítě lze odhlásit vždy před koncem daného kalendářního měsíce, přičemž odhlášení je účinné od následujícího měsíce. Odhlášení musí mít písemnou formu, postačí email vedoucí kanceláře školy hospodarka@zssolidarita.cz.

     Mobilní telefony a drahé předměty

     Dítě drahé předměty do ŠK pokud možno nenosí a pokud si je přinese, nese za ně odpovědnost. Mobilní telefon smějí děti používat pouze s vědomím vychovatelů. Děti nemají povoleno během pobytu v ŠK pořizovat ani šířit jakékoliv záznamy. Ztráty věcí hlásí žák neprodleně vychovateli.

     Chování v ŠK

     Vedeme děti k tomu, aby se vzájemně respektovaly, zaujímaly pozitivní postoj k sobě i k druhým, byly ohleduplné, tolerantní, dbali na bezpečnost a zdraví své i druhých. Dítěti je po dohodě s vychovateli umožněn volný pohyb po areálu školy - v závislosti na jeho potřebách a dle míry jeho zodpovědnosti. Děti používají ke hře vybavení k tomu určené, při hře jsou vedeni k tomu, aby uměly odhadnout své vlastní síly a dovednosti. 

     Žák je povinen řídit se pokyny vychovatele ŠK, respektovat pravidla školního řádu a řádu ŠK, neohrožovat sebe ani druhé a respektovat ostatní. 

     Při nevhodném chování žáka je vychovatel ŠK oprávněn informovat o této skutečnosti zákonného zástupce a žáka vyloučit z prostor klubu. Pokud žáka vážným způsobem poruší školní řád nebo vnitřní řád školního klubu může být rozhodnutím ředitele školy z klubu vyloučen.

     Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.

     Vychovatelé školního klubu provedou prokazatelné poučení žáků o znění Řádu školního klubu v první hodině školního roku a dodatečné poučení později přihlášených účastníků. Provedou o tom písemný záznam.. 

     Žák nesmí zapojovat elektrické spotřebiče do sítě nebo s nimi manipulovat. Nesmí bez dozoru otevírat okna. Pomůcky a vybavení školního klubu může žák používat jen za dozoru vychovatele. Před odchodem z klubu žák řádně uklidí všechny zapůjčené a používané pomůcky.

     Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (kouření, vapování, pití alkoholických nápojů i jejich napodobenin, pití energetických drinků, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

     U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil.

     Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve školním klubu.

     Stane-li se žák obětí šikany, je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat vychovatele ŠK. 

     Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti školního klubu, hlásí žák vychovateli ŠK. V případě zranění žáka v době činnosti klubu zapíše tuto skutečnost službu konající vychovatel do Úrazového lístku. Při úrazu poskytne vychovatel žákovi nebo jiné osobě první pomoc a vyrozumí zákonného zástupce žáka. V případě vážného úrazu zajistí ošetření lékařem, vyrozumí zákonného zástupce žáka a také vedení školy. Ošetření a vyplnění Úrazového lístku zajistí ten pracovník/vychovatel, který byl svědkem nebo který se o úrazu dozvěděl jako první.

     Práva povinnosti žáků a zákonných zástupců

     Žáci mají dále právo

     • užívat zařízení školního klubu,
     • účastnit se akcí školního klubu a podílet se na jejich přípravě,
     • podílet se na hodnocení své činnosti ve školním klubu,
     • odmítnout ošetření vychovatelem.

     Žáci jsou dále povinni

     • dodržovat řád školního klubu a školní řád,
     • dbát pokynů k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
     • plnit pokyny pedagogických a nepedagogických pracovníků školy,
     • chránit své zdraví a zdraví ostatních, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani ostatních.

     Zákonní zástupci mají právo

     • na informace o chování žáka ve školním klubu,
     • na informace o akcích pořádaných školním klubem,

     Zákonní zástupci jsou povinni

     • řádně a pravdivě vyplnit přihlášku do ŠK, včas ohlásit změny v údajích, v docházce či při odhlášení z klubu,
     • včas uhradit úplatu za pobyt žáka ve školním klubu,
     • seznámit se s řádem školního klubu a respektovat jej.

     Povinnosti pedagogických pracovníků

     Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů, a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje 

     a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, poskytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

     Dokumentace

     V klubu se vede tato dokumentace:

     • přihlášky
     • elektronická třídní kniha v Edupage
     • celoroční plán činnosti školního klubu,
     • roční hodnocení práce školního klubu jako podklad pro výroční zprávu školy,
     • řád školního klubu,
     • rozvrh činností školního klubu,

     Případné problémy řeší vychovatelka/vychovatel s rodiči písemně prostřednictvím školního systému Edupage.

     Telefon do ŠK: +420 771 277 215 (v době provozu ŠK)

  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Brigádníků 510/14
    100 00 Praha 10 - Strašnice
    Czech Republic
   • podatelna@zssolidarita.cz
   • wnwx8hj
   • 47611898
   • 047611898
   • Gabriela Marek, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    marek@zssolidarita.cz
   • Jiří Schellong, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • Mgr. Monika Bendová
    monika.bendova@praha10.cz
    V souvislosti se změnou pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době probíhá aktualizace informací pro subjekty údajů.
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
   • Martina Habrová
    + 420 778 415 679
    whistleblowing@zssolidarita.cz
 • Sledujte nás