• Návrat žáků 2. stupně a testování
     • Návrat žáků 2. stupně a testování

     • Vážení rodiče, nejspíš jste zaznamenali rozhodnutí o návratu druhého stupně do školy v pondělí 3. května v rotačním režimu: 

      • v prvním týdnu, tj. 3. května, půjdou do školy 7. a 8. ročníky
      • v druhém týdnu, tj. 10. května, půjdou do školy 6. a 9. ročníky

      Co se týče antigenního testování žáků, upozorňujeme všechny rodiče, že škola bude od 3. května spolupracovat se společností FYZIOklinika, s.r.o., které budou v souvislosti s testováním poskytnuty základní údaje žáků (jméno, příjmení, třída, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna, telefon na rodiče, e-mail - nepovinné). Při pozdějším příchodu nebo přijde-li žák do školy v daném týdnu poprvé v úterý či ve středu, probíhá test stejně jako v předchozích týdnech samoodběrem pod dohledem pedagogů školy.

      Správcem osobních údajů je Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510.

      Společnost FYZIOklinika, s.r.o., IČO: 24222101, je zpracovatelem osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.. Žáci, kteří testování odmítnou, budou mít omluvenou absenci a zůstanou doma, přičemž se nadále vzdělávají jako při běžné nemoci. 

      Účelem zpracování je splnění právní povinnosti (§ 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit testování dětí a žáků na COVID-19).

      Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do konce školního roku 2020/2021, respektive do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření, které testování škole nařizuje. Správce se zavazuje, že osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

      V případě potřeby mohou být osobní údaje předány krajské hygienické stanici a bude umožněno do nich nahlížet kontrolním orgánům.

      Zákonní zástupci žáků mají dle platných předpisů na ochranu osobních údajů právo na:

      • přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování (čl. 15 GDPR),
      • opravu/aktualizaci nesprávných či neúplných údajů (čl. 16 GDPR),
      • výmaz údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
      • omezení zpracování údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
      • přenositelnost údajů k jinému správci (jsou-li splněny podmínky čl. 20 GDPR),
      • podání námitky proti zpracování (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR)
      • podání stížnosti na dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

      V případě nejasností či dotazů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu gdpr@zsbrigadniku.cz.

      Vyhodnocení výsledků testu: 

      • pondělí: žák, u něhož je zjištěn pozitivní výsledek testu, ihned odchází s ped. doprovodem do izolační místnosti, škola kontaktuje zák. zástupce, kteří dítě bez zbytečného odkladu vyzvednou (nebo dítě odchází samostatně domů), ostatní žáci s negativním výsledkem mohou pokračovat v prezenční výuce
      • čtvrtek: pokud má kterýkoli žák třídy pozitivní výsledek, kontaktuje škola všechny zákonné zástupce dětí dané třídy, kteří mají povinnost si své děti bez zbytečného odkladu vyzvednout (případně děti samostatně odcházejí domů), třída jde do karantény a pokračuje od následujícího dne v distančním režimu výuky

       

    • Rozhodnutí o zápisu
     • Rozhodnutí o zápisu

     • Vážení rodiče budoucích prvňáčků pod níže uvedeným odkazem a také u hlavního vchodu školy naleznete rozhodnutí o zápisu.

      Děti jsou v rozhodnutí uvedeny pod desetimístným kódem přihlášky, kterou jste vyplňovali na stránkách naší školy a obdrželi emailem.

      Rozhodnutí o odkladu budou připravena k vyzvednutí nebo odeslána datovou schránkou od středy 28. dubna.

    • Vyzvedávání obědů u okénka
     • Vyzvedávání obědů u okénka

     • Chtěli bychom upřesnit, že žáci v distančním režimu si mohou obědy vyzvedávat i před školní jídelnou oficiálně stanoveném časem od 13:00. Je ovšem třeba respektovat, že výdej obědů prezenčním žákům má přednost.

      Doporučujeme pro vyzvedávání obědů využívat větší časové proluky mezi obědovými skupinami, např. v čase po 12 hodině - viz podrobněji v barevných rozpisech u aktuality k návratu žáků 1. stupně. 

     • Tematický den

     • Tento týden se nese ve znamení klobouků a čepic. Oživte si svoji třídnickou hodinu, ať už online, nebo ve škole. 

    • Děti pracovníků IZS
     • Děti pracovníků IZS

     • Děti pracovníků Integrovaného záchranného systému (včetně pedagogů ZŠ), které jsou mladší 10 let, mají nárok na umístění ve své kmenové škole i v době distančního týdne včetně družiny. Pokud potřebujete dát dítě do školy, zašlete ředitelce školy potvrzení zaměstnavatele s požadavkem o zařazení dítěte do skupiny IZS. 

     • Skupinové konzultace s žáky 2. stupně od 12. dubna

     • Souběžně s návratem žáků 1. stupně do škol jsou umožněny též skupinové konzultace se žáky 2. stupně. Žáci budou na začátku konzultace testování obdobně jako žáci prvního stupně pomocí testů s odběrem z kraje nosu. Žák provede samoodběr pod dohledem vyučujícího, který následně test vyhodnotí a eviduje výsledek. Pokud má žák pozitivní výsledek, konzultace se ruší a škola kontaktuje zákonné zástupce. Individuální konzultace probíhají nadále bez nutnosti testování žáka.

     • Výuka na 1. stupni od pondělí 12. dubna

     • Vážení rodiče,

      z rozhodnutí vlády ČR z 6.4. 2021 se do školy od 12. dubna postupně vracejí k prezenční výuce žáci 1. - 5. ročníků. Jde o tzv. rotační režim, tedy týden ve škole, týden doma s povinnou distanční výukou. Třídy nelze mísit ani při výuce, ani v družině, ranní družina proto nebude v provozu. Odpolední družina pro žáky 1. - 3. ročníku bude otevřena do 17 hodin.

      V týdnu od 12.4. nastupují do školy k prezenční výuce třídy 1.A, 1.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.C, 5.A.
      Prosíme o dodržování rozfázovaného ranního příchodu tříd:

      • 7:40 1.C, 4.C
      • 7:50 3.B, 3.A, 5.A
      • 8:00 1.A, 4.A 

      Ostatní třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a zadaného učiva naleznete jako 
      obvykle v dokumentech Učíme se doma pro jednotlivé třídy.

      V týdnu od 19.4. nastupují do školy k prezenční výuce třídy 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.B, 5.B, 5.C.
      Prosíme o dodržování rozfázovaného ranního příchodu tříd:

      • 7:40 2.B, 4.B
      • 7:50 1.B, 2.C, 5.C
      • 8:00 2.A, 5.B 

      Ostatní třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a zadaného učiva naleznete jako obvykle v dokumentech Učíme se doma pro jednotlivé třídy.
       
      Testování žáků bude probíhat pomocí testů s odběrem z kraje nosu následovně:

      • vyučující rozdá žákům testy
      • učitel pustí dětem instruktážní video, podle kterého proběhne samoodběr
      • vyhodnocení testu provádí učitel a eviduje výsledek
      • pondělí: žák, u něhož je zjištěn pozitivní výsledek testu, ihned odchází s ped. doprovodem do izolační místnosti, škola kontaktuje zák. zástupce, kteří dítě bez zbytečného odkladu vyzvednou, ostatní žáci s negativním výsledkem mohou pokračovat v prezenční výuce
      • čtvrtek: pokud má kterýkoli žák třídy pozitivní výsledek, kontaktuje škola všechny zákonné zástupce dětí dané třídy, kteří mají povinnost si své děti bez zbytečného odkladu vyzvednout (případně mohou předem pro tento případ písemně udělit souhlas se samostatným odchodem dítěte domů), třída jde do karantény a pokračuje od následujícího dne v distančním režimu výuky
      • podrobnější informace k testování viz https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 
      • v jednání zřízení odběrového stanoviště ve škole pro naše žáky s odborným zdravotnickým personálem 

      Provoz školní jídelny

      Všichni strávníci, kteří budou prezenčně ve škole, budou automaticky přihlášeni ke stravování. Kdo nemá o oběd zájem, musí si jej včas individuálně odhlásit. 

      Žáci, kteří spadají do skupiny pro distanční vzdělávání, mají možnost si nadále vyzvedávat oběd u výdejového okénka v čase od 11.30 do 14.00 hod, oběd je v tomto případě nutno si individuálně přihlásit!

       

      Předpokládaný harmonogram výdeje obědů (pro potřeby vyzvedávání dětí):

    • Velikonoční zpravodaj
     • Velikonoční zpravodaj

     • Ve velikonočním zpravodaji najdete kromě aktuálních informací k chystanému návratu dětí do škol také pochvalu k distanční výuce, které se naší škole dostalo od České školní inspekce, radostnou novinu, že naše kolegyně Vendula Hráčková postoupila do semifinále soutěže Global Teacher Prize a pozvánku na květnovou brigádu.

     • Tematický den

     • Školní parlament vyhlašuje Den barevných ponožek, který proběhne na třídnické hodině (nebo dle domluvy) v týdnu od 5. do 9. dubna. Zapoj se a vytvoři si společně s námi pěknou vzpomínku.