• Organizační pokyny od 17.5.
     • Organizační pokyny od 17.5.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      jak již jistě víte, vracíme se od pondělí do škol všichni a s tím v mnoha ohledech nastává návrat k běžnému fungování školy.

      Co se mění oproti předchozímu režimu?

      • bude otevřena ranní družina (od 7:00 každý den)
      • příchody žáků do školy ani odchody na oběd již nebudou rozfázovány po třídách, tj. všichni žáci přicházejí do školy v rozmezí 7:40-7:55 a na oběd chodí dle rozvrhu

      Co zůstává zachováno? 

      • testování žáků na Covid antigenními testy každé pondělí (externí firma) nebo první den příchodu do školy (samotest pod dohledem pedagogů)
      • možnost vyzvedávat obědy u okénka v čase 11:30-14:00 (výdej v jídelně má před okénkem přednost, od výdeje též přes okénko si nicméně slibujeme odlehčení jídelny)
      • platná hygienická opatření, zejména povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách a venku při shlukování na vzdálenost menší než 2 metry

      Další upozornění

      • výsledky antigenního testu svého dítěte si po zadání r.č. můžete stáhnout a vytisknout na adrese https://covid.fyziosys.cz/potvrzeni (čerstvé výsledky jsou ke stažení v pondělí v odpoledních hodinách)
      • všichni strávníci (žáci i učitelé) mají obědy automaticky přihlášené a v případě nezájmu o oběd je třeba si jej odhlásit
    • Organizační pokyny od 10.5.
     • Organizační pokyny od 10.5.

     • Vážení rodiče,

      doplňujeme informace pro další týden. V týdnu od 10.5. pokračují v rotačním režimu třídy 1. stupně: 1.A, 1.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.C, 5.A. plus 6. a 9. ročník druhého stupně. 

      Příchod do školy

      Prosíme o dodržování rozfázovaného ranního příchodu tříd dle následujícího rozpisu.

      V týdnu od  10. 5.:

      • 1. chodba - 7:40 1.C, 7:50 3.B, 8:00 1.A
      • 2. chodba - 7:40 4.C 7:50 3.A, 8:00 4.A
      • 3. chodba - 7:40 5.A, 7:50 6.C, 8:00 9.A
      • 4. chodba - 7:40 6.A, 7:50 6.B, 8:00 9.B

      V týdnu od 17. 5.:

      • 1. chodba - 7:40 4.B, 7:50 1.B
      • 2. chodba - 7:40 2.B, 7:50 2.C, 8:00 2.A
      • 3. chodba - 7:40 5.C, 7:50 5.B, 8:00 8.B
      • 4. chodba - 7:40 7.B, 7:50 7.A, 8:00 8.A

      Organizace výuky

      Ostatní třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a zadaného učiva naleznete jako obvykle v dokumentech Učíme se doma pro jednotlivé třídy. Upozorňujeme, že škola není povinna poskytovat žákům on-line hodiny, protože školy jsou již otevřené v rotačním režimu. Pokud nám rozvrh dovolí on-line hodiny zařadit, jsou pro žáky povinné.  

      Pouze distančně budou probíhat volitelné předměty 6. a 7. ročníků (z důvodu nemísení tříd).

      V pondělí 10. 5. budou mít žáci 6. a 9. ročníků adaptační dopoledne s třídním učitelem, 9.A odpadá odpolední vyučování, 9.B odpadá 8. hodina, dvouhodinovka Ov 9.B s lektory Metacultures 7. a 8. hodinu proběhne dle rozvrhu. 

      Testování žáků na Covid

      Žáci 1. stupně se testují v pondělí, žáci 2. stupně v pondělí a ve čtvrtek.

      V týdnu od 10.5. pokračuje testování přímo ve škole společností FYZIOklinika, s.r.o., IČO: 24222101. Při pozdějším příchodu nebo přijde-li žák do školy v daném týdnu poprvé v úterý či ve středu, probíhá test stejně jako v předchozích týdnech samoodběrem pod dohledem pedagogů školy. Žáci, kteří testování odmítnou, budou mít omluvenou absenci a zůstanou doma, přičemž se nadále vzdělávají jako při běžné nemoci.

      Vyhodnocení výsledků testu: 

      • pondělí: žák, u něhož je zjištěn pozitivní výsledek testu, ihned odchází s ped. doprovodem do izolační místnosti, škola kontaktuje zák. zástupce, kteří dítě bez zbytečného odkladu vyzvednou (nebo dítě odchází samostatně domů), ostatní žáci s negativním výsledkem mohou pokračovat v prezenční výuce
      • čtvrtek: pokud má kterýkoli žák třídy pozitivní výsledek, kontaktuje škola všechny zákonné zástupce dětí dané třídy, kteří mají povinnost si své děti bez zbytečného odkladu vyzvednout (případně děti samostatně odcházejí domů), třída jde do karantény a pokračuje od následujícího dne v distančním režimu výuky

      Provoz školní jídelny

      Všichni strávníci, kteří budou prezenčně ve škole, budou automaticky přihlášeni ke stravování. Kdo nemá o oběd zájem, musí si jej včas individuálně odhlásit. 

      Žáci, kteří spadají do skupiny pro distanční vzdělávání, mají možnost si nadále vyzvedávat oběd u výdejového okénka v čase od 11.30 do 14.00 hod, oběd je v tomto případě nutno si individuálně přihlásit! 

      Dále upozorňujeme, že výdej obědů v jídelně má přednost před výdejem u okénka - snažte se proto pro vyzvednutí oběda využít mezer v  níže uvedeném rozpisu obědů.

      Harmonogram výdeje obědů

    • Návrat žáků 2. stupně a testování
     • Návrat žáků 2. stupně a testování

     • Vážení rodiče, nejspíš jste zaznamenali rozhodnutí o návratu druhého stupně do školy v pondělí 3. května v rotačním režimu: 

      • v prvním týdnu, tj. 3. května, půjdou do školy 7. a 8. ročníky
      • v druhém týdnu, tj. 10. května, půjdou do školy 6. a 9. ročníky

      Co se týče antigenního testování žáků, upozorňujeme všechny rodiče, že škola bude od 3. května spolupracovat se společností FYZIOklinika, s.r.o., které budou v souvislosti s testováním poskytnuty základní údaje žáků (jméno, příjmení, třída, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna, telefon na rodiče, e-mail - nepovinné). Při pozdějším příchodu nebo přijde-li žák do školy v daném týdnu poprvé v úterý či ve středu, probíhá test stejně jako v předchozích týdnech samoodběrem pod dohledem pedagogů školy.

      Správcem osobních údajů je Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510.

      Společnost FYZIOklinika, s.r.o., IČO: 24222101, je zpracovatelem osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.. Žáci, kteří testování odmítnou, budou mít omluvenou absenci a zůstanou doma, přičemž se nadále vzdělávají jako při běžné nemoci. 

      Účelem zpracování je splnění právní povinnosti (§ 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit testování dětí a žáků na COVID-19).

      Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do konce školního roku 2020/2021, respektive do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření, které testování škole nařizuje. Správce se zavazuje, že osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

      V případě potřeby mohou být osobní údaje předány krajské hygienické stanici a bude umožněno do nich nahlížet kontrolním orgánům.

      Zákonní zástupci žáků mají dle platných předpisů na ochranu osobních údajů právo na:

      • přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování (čl. 15 GDPR),
      • opravu/aktualizaci nesprávných či neúplných údajů (čl. 16 GDPR),
      • výmaz údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
      • omezení zpracování údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
      • přenositelnost údajů k jinému správci (jsou-li splněny podmínky čl. 20 GDPR),
      • podání námitky proti zpracování (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR)
      • podání stížnosti na dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

      V případě nejasností či dotazů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu gdpr@zsbrigadniku.cz.

      Vyhodnocení výsledků testu: 

      • pondělí: žák, u něhož je zjištěn pozitivní výsledek testu, ihned odchází s ped. doprovodem do izolační místnosti, škola kontaktuje zák. zástupce, kteří dítě bez zbytečného odkladu vyzvednou (nebo dítě odchází samostatně domů), ostatní žáci s negativním výsledkem mohou pokračovat v prezenční výuce
      • čtvrtek: pokud má kterýkoli žák třídy pozitivní výsledek, kontaktuje škola všechny zákonné zástupce dětí dané třídy, kteří mají povinnost si své děti bez zbytečného odkladu vyzvednout (případně děti samostatně odcházejí domů), třída jde do karantény a pokračuje od následujícího dne v distančním režimu výuky

       

    • Rozhodnutí o zápisu
     • Rozhodnutí o zápisu

     • Vážení rodiče budoucích prvňáčků pod níže uvedeným odkazem a také u hlavního vchodu školy naleznete rozhodnutí o zápisu.

      Děti jsou v rozhodnutí uvedeny pod desetimístným kódem přihlášky, kterou jste vyplňovali na stránkách naší školy a obdrželi emailem.

      Rozhodnutí o odkladu budou připravena k vyzvednutí nebo odeslána datovou schránkou od středy 28. dubna.

    • Vyzvedávání obědů u okénka
     • Vyzvedávání obědů u okénka

     • Chtěli bychom upřesnit, že žáci v distančním režimu si mohou obědy vyzvedávat i před školní jídelnou oficiálně stanoveném časem od 13:00. Je ovšem třeba respektovat, že výdej obědů prezenčním žákům má přednost.

      Doporučujeme pro vyzvedávání obědů využívat větší časové proluky mezi obědovými skupinami, např. v čase po 12 hodině - viz podrobněji v barevných rozpisech u aktuality k návratu žáků 1. stupně. 

     • Tematický den

     • Tento týden se nese ve znamení klobouků a čepic. Oživte si svoji třídnickou hodinu, ať už online, nebo ve škole. 

    • Děti pracovníků IZS
     • Děti pracovníků IZS

     • Děti pracovníků Integrovaného záchranného systému (včetně pedagogů ZŠ), které jsou mladší 10 let, mají nárok na umístění ve své kmenové škole i v době distančního týdne včetně družiny. Pokud potřebujete dát dítě do školy, zašlete ředitelce školy potvrzení zaměstnavatele s požadavkem o zařazení dítěte do skupiny IZS. 

     • Skupinové konzultace s žáky 2. stupně od 12. dubna

     • Souběžně s návratem žáků 1. stupně do škol jsou umožněny též skupinové konzultace se žáky 2. stupně. Žáci budou na začátku konzultace testování obdobně jako žáci prvního stupně pomocí testů s odběrem z kraje nosu. Žák provede samoodběr pod dohledem vyučujícího, který následně test vyhodnotí a eviduje výsledek. Pokud má žák pozitivní výsledek, konzultace se ruší a škola kontaktuje zákonné zástupce. Individuální konzultace probíhají nadále bez nutnosti testování žáka.

     • Výuka na 1. stupni od pondělí 12. dubna

     • Vážení rodiče,

      z rozhodnutí vlády ČR z 6.4. 2021 se do školy od 12. dubna postupně vracejí k prezenční výuce žáci 1. - 5. ročníků. Jde o tzv. rotační režim, tedy týden ve škole, týden doma s povinnou distanční výukou. Třídy nelze mísit ani při výuce, ani v družině, ranní družina proto nebude v provozu. Odpolední družina pro žáky 1. - 3. ročníku bude otevřena do 17 hodin.

      V týdnu od 12.4. nastupují do školy k prezenční výuce třídy 1.A, 1.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.C, 5.A.
      Prosíme o dodržování rozfázovaného ranního příchodu tříd:

      • 7:40 1.C, 4.C
      • 7:50 3.B, 3.A, 5.A
      • 8:00 1.A, 4.A 

      Ostatní třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a zadaného učiva naleznete jako 
      obvykle v dokumentech Učíme se doma pro jednotlivé třídy.

      V týdnu od 19.4. nastupují do školy k prezenční výuce třídy 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.B, 5.B, 5.C.
      Prosíme o dodržování rozfázovaného ranního příchodu tříd:

      • 7:40 2.B, 4.B
      • 7:50 1.B, 2.C, 5.C
      • 8:00 2.A, 5.B 

      Ostatní třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a zadaného učiva naleznete jako obvykle v dokumentech Učíme se doma pro jednotlivé třídy.
       
      Testování žáků bude probíhat pomocí testů s odběrem z kraje nosu následovně:

      • vyučující rozdá žákům testy
      • učitel pustí dětem instruktážní video, podle kterého proběhne samoodběr
      • vyhodnocení testu provádí učitel a eviduje výsledek
      • pondělí: žák, u něhož je zjištěn pozitivní výsledek testu, ihned odchází s ped. doprovodem do izolační místnosti, škola kontaktuje zák. zástupce, kteří dítě bez zbytečného odkladu vyzvednou, ostatní žáci s negativním výsledkem mohou pokračovat v prezenční výuce
      • čtvrtek: pokud má kterýkoli žák třídy pozitivní výsledek, kontaktuje škola všechny zákonné zástupce dětí dané třídy, kteří mají povinnost si své děti bez zbytečného odkladu vyzvednout (případně mohou předem pro tento případ písemně udělit souhlas se samostatným odchodem dítěte domů), třída jde do karantény a pokračuje od následujícího dne v distančním režimu výuky
      • podrobnější informace k testování viz https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 
      • v jednání zřízení odběrového stanoviště ve škole pro naše žáky s odborným zdravotnickým personálem 

      Provoz školní jídelny

      Všichni strávníci, kteří budou prezenčně ve škole, budou automaticky přihlášeni ke stravování. Kdo nemá o oběd zájem, musí si jej včas individuálně odhlásit. 

      Žáci, kteří spadají do skupiny pro distanční vzdělávání, mají možnost si nadále vyzvedávat oběd u výdejového okénka v čase od 11.30 do 14.00 hod, oběd je v tomto případě nutno si individuálně přihlásit!

       

      Předpokládaný harmonogram výdeje obědů (pro potřeby vyzvedávání dětí):

    • Velikonoční zpravodaj
     • Velikonoční zpravodaj

     • Ve velikonočním zpravodaji najdete kromě aktuálních informací k chystanému návratu dětí do škol také pochvalu k distanční výuce, které se naší škole dostalo od České školní inspekce, radostnou novinu, že naše kolegyně Vendula Hráčková postoupila do semifinále soutěže Global Teacher Prize a pozvánku na květnovou brigádu.

     • Tematický den

     • Školní parlament vyhlašuje Den barevných ponožek, který proběhne na třídnické hodině (nebo dle domluvy) v týdnu od 5. do 9. dubna. Zapoj se a vytvoři si společně s námi pěknou vzpomínku. 

     • Seminář Hejného metody v matematice (pro rodiče)

     • V úterý dne 30. 3. od 17:00 se uskuteční seminář k Hejného metodě v matematice. Tématem bude Krokování. Toto prostředí připravuje žáky na práci se zápornými čísly. Na semináři se seznámíme s úlohami v tomto prostředí, nebo také s tím, jak žáci objevují pravidla pro počítání se zápornými čísly.

      Prosím zájemce, aby vyplnili online přihlášku na odkazu níže (přihlášeným bude na email poslán přístup do online prostoru před začátkem semináře - uzávěrka přihlášek do 30. 3. 15:00):

    • Informace k distančnímu vzdělávání od 8.3.
     • Informace k distančnímu vzdělávání od 8.3.

     • V souladu s vládním opatřením ze dne 26. února 2021 (krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole v období 26. 2 - 21. 3. 2021)

      bude vzdělávání distančním způsobem probíhat takto:

      • žáci 3. - 9. ročníku pokračují v distanční výuce stejným způsobem jako doposud, zadání učiva včetně plánu online hodin na daný týden je k dispozici vždy nejpozději v pondělí v 8 hod. v plánech Učíme se doma na webu školy

      • žáci 1. - 2. ročníku přecházejí na distanční režim výuky, zadání učiva včetně plánu online hodin na daný týden je k dispozici vždy nejpozději v pondělí v 8 hod. v plánech Učíme se doma, o podrobnostech jako například rozdělení dětí do výukových skupin na online hodiny nebo odkazu pro připojení do online hodin prostřednictvím Google Meet informují třídní učitelky rodiče emailem

      • osobní konzultace ve škole jsou možné za dodržení hygienických pravidel (dezinfekce, respirátory či nanoroušky), ale doporučujeme především konzultace distančním způsobem - online či telefonicky.

      Nadále je možné si přihlašovat obědy ve školní jídelně a vyzvedávat přes okénko - do vlastní nádoby nebo plastového termoboxu.

    • Aktuálně k nošení roušek
     • Aktuálně k nošení roušek

     • Češi starší 15 let musí od čtvrtka 25. 02. 2021 povinně na frekventovaných místech nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 nebo dvě jednorázové zdravotnické roušky přes sebe. Dvě jednorázové roušky doporučuje nosit jen na přechodnou dobu, než si lidé respirátor pořídí.

      Děti od 2 do 15 let respirátory nosit nemusí, pro dětské obličeje se respirátory ani nevyrábějí. Dětem ale nestačí podomácku vyrobená ochrana, musí nosit chirurgické roušky. 

      Učitelé mohou při prezenční výuce používat ochranné štíty z plexiskla, musí být ale od žáků minimálně na dva metry.

    • Výdej obědů do vlastních nádob
     • Výdej obědů do vlastních nádob

     • Vážení strávníci, milí rodiče,

      ve spolupráci s vedením ŠJP10 a po jejich konzultacích s odborníky na oblast hygieny a ochrany veřejného zdraví, jehož hlavním cílem bylo nalézt bezpečné řešení  pro udržení výroby obědů a tím pádem i plynulý chod zajištění služeb školy, se podařilo nalézt způsob výdeje stravy do vlastních přinesených jídlonosičů s minimalizací rizik a potenciální kontaminací provozu s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

      Výdej stravy do vlastních jídlonosičů bude zahájen dne 22. 2. 2021

      Výdej do vlastních jídlonosičů (vlastních přinesených nádob) je možný v čase od 13.00 do 13.30 ve výdejním okénku, tedy po době, kdy je již ukončen výdej pro strávníky stravující se v jídelně.

      Distanční strávníci mohou dále odebírat obědy do menu boxů v čase od 11.30 do 14.00.  Čas 13.00 až 13.30 je tento primárně vyhrazen pro výdej stravy do vlastních přinesených nádob.

      Výdej stravy – servis pokrmu:

      Výdej stravy do vlastních přinesených nádob bude probíhat tak, že strávník rozloží donesené nádoby (otevřené) na tác podaný z okénka, personál nandá pokrmy a vrátí zpět na tác, ze kterého si je následně strávník sám uzavře a odebere.

      Doporučení pro Výdej stravy do vlastních jídlonosičů a zachování bezpečnosti pokrmu (vlastních přinesených nádob):

      • nádoby vhodné pro potraviny,
      • nádoby vždy čistě vymyté pro zabránění kontaminace  (doporučujeme teplotu pro umytí 70 stupńů),
      • nádoby dobře těsnící,
      • nádoby  určené pro přechovávání teplých pokrmů.

      Pokud nemůžete dodržet výše uvedené doporučení, může vám být pokrm vydán v jednorázových menu boxech jako doposud.

    • Masopustní zpravodaj
     • Masopustní zpravodaj

     • Nenechte si ujít aktuální vydání našeho zpravodaje, kde se kromě organizačních novinek dočtete také o zajímavých nabídkách mimoškolních aktivit a našich plánech pro další rozvoj školy. 

  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • lisy@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Základní škola Solidarita
    Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice, 100 00
    Datová schránka: wnwx8hj
    IČO: 47611898 IZO: 047611898
    100 00 Praha 10 Strašnice
    Czech Republic
   • Milena Dvořáková, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    dvorakova@zssolidarita.cz
   • Jiří Schellong, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • gdpr@zssolidarita.cz
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
 • Sledujte nás